Zasoby ludzkie – cenny element każdej firmy

Kategoria: Sprawnie Opublikował MobivoiceSkomentuj

“Bez pracy nie ma kołaczy” – mówi stare przysłowie. Większość z nas przyzna, że sentencja znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. A bez kogo nie ma pracy? Bez pracowników, którzy ją wykonują i tworzą miejsce jej sprzyjające. Bez kogo nie ma pracowników? Kim są pracownicy? Ludźmi, którzy składają się na zasoby ludzkie w firmie.

Zasoby ludzkie to zbiór jednostek, które składają się na pracowników danej organizacji, sektora biznesowego lub gospodarki. Pojęcia kapitał ludzki i zasoby ludzkie są często używane zamiennie. Znaczenie terminu kapitał ludzki jest jednak znacznie węższe.

 

www.bothsidesofthetable.com

www.bothsidesofthetable.com

 

Ludzie

Według polityki organizacji pracownicy są jednym z ważnych, dla firmy i jej celów strategicznych, aktywów, których wartość wzrasta wraz z rozwojem indywidualnym zatrudnionych jednostek. Dlatego dla wielu firm jest ważne, aby praktyki zarządzania zasobami ludzkimi rozwijały się i cały czas oddziaływały na sukces firmy.

 

Trzy główne czynniki wpływające na zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Demografia – cechy pracowników w skali całej populacji, np. wiek, płeć lub klasy społeczne.
 • Różnorodność – zróżnicowanie w ramach całej populacji lub środowiska pracy, związane ze zmianami społecznymi, dotyczące postrzegania np. różnorodności seksualnych, płciowych, rasowych.
 • Umiejętności i kwalifikacje – gdy firmy rozwijają się, w pewnym momencie wzrasta potrzeba pozyskiwania zawodów umysłowych, kosztem fizycznych. Wiąże się to z potrzebą zatrudnienia wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Jeśli rynek pracy nie posiada wystarczających zasobów ludzkich, firmy muszą zachęcać potencjalnych kandydatów zwiększeniem korzyści wynikających z zatrudnienia.

 

Na zasoby ludzkie składają się:

 • wiedza (wiedza teoretyczna),
 • umiejętności (np. umiejętność obsługi programu komputerowego),
 • doświadczenie,
 • postawy (np. zaangażowanie).

 

Elementy procesu zarządzania kadrami:

 • planowanie zasobów ludzkich – jest to planowanie służące zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych organizacji z uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak i czynników otoczenia.
 • nabór pracowników (rekrutacja) – przygotowanie puli kandydatów do pracy zgodnie z planem zasobów ludzkich; dobór – dwukierunkowy proces w którym organizacja podejmuje decyzję czy zaoferować pracę kandydatowi, a kandydat podejmuje decyzję czy tę ofertę przyjąć,
 • wdrożenie (adaptacja pracownika) – jest to program mający na celu bezkonfliktowe włączenie się nowo przyjętych pracowników do organizacji,
 • ocenianie efektów pracy – nieustanny proces dostarczania podwładnym informacji o efektywności ich pracy,
 • szkolenie pracowników (rozwój) – proces służący utrzymaniu lub podwyższeniu wydajności na obecnie zajmowanym stanowisku,
 • nagradzanie pracowników (związane z ich motywowaniem).

 

Ponieważ pracownicy są najcenniejszym zasobem, jaki umożliwia wzrost konkurencyjności firmy, bardzo ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej. To z kolei wiąże się z troską kierownictwa o podwładnych oraz z ich odpowiedzialnością związaną z selekcją, szkoleniem i rozwojem pracowników. Nie ulega wątpliwości, że zgromadzona wiedza umożliwia wzrost efektowności przedsiębiorstwa, a tym samym zdobycie przewagi ekonomicznej.

Jeszcze kilkanaście lat temu koncentrowano się w szczególności na produkcji, marketingu i pozyskiwaniu klientów. Dopiero od niedawna aspekty zarządzania zasobami ludzkimi zajęły pierwsze miejsce rozważań przedstawicieli przedsiębiorstw. Wyróżnia się wiele definicji pojęcia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Mimo różnorodności powstałych definicji, wszystkie są zgodne, że najważniejszym czynnikiem jest mimo wszystko kapitał ludzki.

 

Skomentuj