Mikro i małe przedsiębiorstwa – szanse i warunki rozwoju

Kategoria: Efektywnie Opublikował MobivoiceSkomentuj

Jednym z istotnych wyzwań, przed jakimi stają obecnie gospodarki europejskie, jest starzenie się społeczeństwa. Zmniejszający się udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności, przy istotnie rosnącym udziale osób w wieku poprodukcyjnym, w tym powyżej 80 roku życia, to także źródła szans i zagrożeń dla konkretnych przedsiębiorstw, w tym mikroprzedsiębiorstw.

 

W warunkach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego szczególną rolę w kształtowaniu perspektyw rozwojowych nowoczesnych gospodarek odgrywają właśnie małe przedsiębiorstwa. Wpływ na to mają z jednej strony charakterystyczne właściwości niedużych firm, które nie tylko umożliwiają im przetrwanie sytuacji kryzysowych, ale również powodują, że sektor ten oddziałuje w sposób rozwojowy na całą gospodarkę. Z drugiej zaś strony uwypuklające się w czasie kryzysu bariery rozwoju małych przedsiębiorstw są przyczyną faktu, że owe podmioty często hamują wychodzenie z recesji. Wymienia się tutaj m. in. czynniki związane z utrudnionym dostępem menedżerów do wiarygodnej i terminowej informacji oraz umiejętności jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji.

 

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, która polega w dużej mierze na oferowaniu towarów lub usług na rynku. Kategorii tej podlegają np. osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, rodzinne firmy, spółki. O ile definiowanie danego podmiotu jako przedsiębiorstwa nie przysparza większych problemów, o tyle stwierdzenie czy jest ono mikro, małe czy średnie, bywa niekiedy bardzo trudne do określenia.

Mikro i małe przedsiębiorstwa to jedna z najistotniejszych grup w sferze gospodarczej każdego kraju, również w Polsce, gdzie jest to grupa stanowiąca ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw, wypracowująca niecałe 50% PKB i tworząca wiele miejsc pracy. Istotnym problemem, jaki dotyka tę grupę podmiotów, jest ich niska zdolność do kontynuacji działalności w okresie pierwszych czterech-pięciu lat od powstania. Upadek lub likwidacja firmy oznacza najczęściej utratę źródła utrzymania dla samego przedsiębiorcy i jego pracowników, konieczność spłaty zobowiązań firmowych z majątku osobistego przedsiębiorcy oraz znaczący spadek samooceny. Przyglądając się wynikom badań naukowych nad upadłością przedsiębiorstw, które były przeprowadzone w kilku krajach w okresie poprzedzającym kryzys finansowy, można zauważyć, że jedną z najważniejszych przyczyn upadłości w nich są błędne decyzje w zakresie zarządzania finansami. I tak w odniesieniu do przedsiębiorstw z kontynentu australijskiego szacowano, że za 43% upadłości odpowiadają przyczyny natury finansowej. W odniesieniu do przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii czynnik finansowy był odpowiedzialny za 28% upadłości, a w Niemczech powodem 68,6% upadłości był brak środków finansowych, 30,1% błędy w planowaniu oraz w 20,9% przeszacowanie podstawowych wskaźników, przy czym w badaniu niemieckim powody mogły się na siebie nakładać.

Podsektor mikroprzedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. To właśnie tam dynamicznie wrasta zatrudnienie i PKB. Problemem są małe inwestycje, jednak szybkie zmiany w bankowych ofertach dają nadzieję, że będzie on wkrótce rozwiązany. Wspieranie sektora MMSP przez Unię Europejską ma przyczynić się do promocji wzrostu, przedsiębiorczości, inwestycji i innowacji.

 

www.uassistme.co

www.uassistme.co

 

Inwestycje

Inwestycje, to pewnego rodzaju proces angażowania środków finansowych w różne rodzaje aktywności gospodarczej. Proces ten wyraża się między innymi w pozyskiwaniu rzeczowych składników majątkowych drogą zakupu (nieruchomości, maszyn itp.), wytwarzaniu majątku rzeczowego w procesie inwestycyjnym, zakupie lub tworzeniu nowych wartości majątkowych o charakterze niematerialnym oraz nabywaniu papierów wartościowych udziałowych lub dłużnych.

Rozwój przedsiębiorstw działających w gospodarce jest uwarunkowany inwestycjami, dzięki którym mogą dążyć do poprawy i wzrostu konkurencyjności. Mikroprzesiębiorstwa charakteryzują się dużą skłonnością do inwestowania. Efekty inwestycji są odczuwane przez wiele lat, wpływają korzystnie na poprawę konkurencyjności firm. Prowadzenie efektywnej działalności inwestycyjnej wymaga przygotowania w firmie odpowiedniej ogólnej strategii rozwojowej, długookresowych planów inwestycyjnych, a następnie niezbędnych projektów konkretnych przedsięwzięć. Niewielki rozmiar podmiotów gospodarczych sprawia, że ich angaż w środki finansowe przebiega bardzo sprawnie, a przedsięwzięcia inwestycyjne są opłacalne w różnych branżach. Firmy te odznaczają się dużymi zdolnościami adaptacyjnymi w zakresie zmian w profilach asortymentowych, są również w stanie kreować nową wartość dla potencjalnych Klientów. Posiadają umiejętność szybkiego wchłaniania innowacji.

Małe jednostki gospodarcze przyczyniają się do ożywienia rynku inwestycyjnego, w szczególności poprzez zakupy maszyn, urządzeń i środków transportu. Małe podmioty gospodarcze inwestują niezależnie od tego, jak długo działają na rynku, chociaż przeważający udział firm ponoszących nakłady obserwuje się wśród przedsiębiorstw najmłodszych, działających niecały rok.

 

www.blog.credit.com

www.blog.credit.com

 

 

Małe przedsiębiorstwa posiadają wiele zalet.

Najistotniejsze walory, to między innymi:

czas budowy przedsiębiorstwa i opanowania procesu produkcyjnego w małych przedsiębiorstwach jest przeważnie krótki, co nie pociąga za sobą długotrwałego zamrożenia środków inwestycyjnych,
niska kapitałochłonność oznacza, że powstanie przedsiębiorstwa wymaga mniejszych środków inwestycyjnych, czego efektem jest krótszy okres tworzenia firmy,
łatwość dostosowania się do miejsca, czasu i zasobów (surowcowych)
– pozwala na wykorzystanie lokalnych zasobów siły roboczej, w ten sposób wyrównują szanse i popularyzują przedsiębiorczość zarówno wśród nisko wykwalifikowanych osób, jak i wysokiej klasy specjalistów, poza tym zatrudniają pracowników zróżnicowanych pod względem wieku, tj. młodzież i osoby w dojrzałym wieku, pod względem płci, sprawności lub długości stażu albo pozostawania bezrobotnymi; małe przedsiębiorstwa są szczególnie pożądane tam, gdzie zarówno źródła surowców, jak i rynki zbytu są bardzo rozproszone,
– program produkcji małych przedsiębiorstw jest bardziej elastyczny niż dużych, dlatego małe przedsiębiorstwa mogą zapewnić szybką dostawę żądanych wyrobów, co ma ogromne znaczenie szczególnie przy produkcji nietypowej i nieobjętej normami; są otwarte na postęp techniczny i organizacyjny,
– relatywnie niskie koszty transportu związane z funkcjonowaniem na rynkach lokalnych,
– wspierają inicjatywy gospodarcze (w szczególności o zasięgu lokalnym), mają zdolność do ożywienia gospodarczego niewielkich obszarów słabo rozwiniętych oraz stwarzają szanse na rozwój małych miasteczek i wsi,
– zdolność do bardzo szybkiego reagowania na potrzeby rynku, wypełnianie luki podażowej poprzez wytwarzanie produktów, np. nietypowych; mają rację bytu zwłaszcza w tych branżach przemysłu, w których prowadzenie masowej produkcji jest nieuzasadnione lub brakuje naturalnych technicznych warunków powstawania dużych przedsiębiorstw; mikroprzedsiębiorstwa mają największy udział w branżach pracochłonnych, o najniższym udziale mechanizacji i tam, gdzie miejsca pracy są tańsze,
– prosta struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i personifikacja systemu zarządzania
– właściciel jest jednocześnie menedżerem, co wyklucza konflikt interesów,
ograniczone ryzyko ekonomiczne, które wynika stąd, iż rozmiary nakładów na realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych kształtują się na relatywnie niskim poziomie.

 

 

 

Skomentuj