Kaizen – wschodnia strategia w polskiej firmie

Kategoria: Sprawnie Opublikował MobivoiceSkomentuj

Kaizen to japońskie słowo, które oznacza japońską filozofię biznesową, polegającą na nieustannym polepszaniu i poprawianiu procesu zarządzania oraz produkcji na wszystkich jego szczeblach, z uwzględnieniem różnego rodzaju technik biznesu.

 

Kaizen – proces doskonalenia się

Kaizen nazywany jest również koncepcją ciągłego doskonalenia, która polega przede wszystkim na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, na jakim się znajdują w obecnym momencie. To stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji. Kaizen to nie tylko koncepcja i poradnik zarządzania firmą, ale również znacząca część kultury japońskiej, widoczna i obecna w wielu aspektach życia mieszkańców tego kraju.

W przedsiębiorstwach stosujących zachodni styl zarządzania przyjmuje się, że pracownicy powinni stosować instrukcje wykonywania działań przypisane do pełnionej przez nich funkcji, natomiast w stylu japońskim, mimo istniejących i stosowanych norm, naturalnym dla podwładnych zachowaniem jest zgłaszanie rozwiązań mających na celu ich usprawnienie. Co ciekawe, w Japonii przełożeni w pełni akceptują prawo pracowników do zgłaszania pomysłów, natomiast w stylu zachodnim są one traktowane często niechętnie i podejrzliwie.

Jedną z przyczyn innego traktowania idei ciągłego doskonalenia, obok wspomnianych wcześniej różnic kulturowych, jest orientacja kierownictw przedsiębiorstw zachodnich na wyniki. Wprowadzenie kosztownej i czasochłonnej, lecz widocznej innowacji jest znacznie lepiej postrzegane, niż setki drobnych usprawnień, nawet jeśli efekt inwestycji jest krótkotrwały. Podejście Japończyków jest zupełnie inne. W tym kraju przeważa orientacja na procesy, a następnie dopiero analiza, interpretacja i ocena uzyskanych wyników. Azjaci widzą w drobnych zmianach znaczne źródło oszczędności zasobów organizacji, ponieważ nie pociągają one za sobą wydatków. Aktywność japońskich pracowników pod tym względem jest ogromna.

 

www.road.issn.org

www.road.issn.org

 

Najczęstsze przyczyny niepowodzenia kaizen wg A. Brandolese:

 • silne oczekiwanie osiągnięcia krótkoterminowych wyników,
 • zbyt wysokie oczekiwania co do charakteru zgłaszanych propozycji,
 • zbyt wiele projektów doskonalenia organizacji wdrażanych w tym samym czasie,
 • niewłaściwe podejście ograniczające zastosowanie koncepcji wyłącznie do wąsko pojmowanej dziedziny jakości.

 

Kaizen to nie tylko filozofia, ale coraz częściej również wyznacznik określonego stylu życia, które jest niekończącym się procesem ulepszania. Podstawową zasadą tej wschodniej strategii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć do ustawicznego podnoszenia jakości firmy i produktu. Pracownik nie ogranicza się do swoich standardowych działań, ale poszerza pole myślenia na każdym etapie pracy. Mówi się, że kaizen to odpowiedź na zautomatyzowane procesyprodukcję masową, która eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania.

 

www.careerwit.com

www.careerwit.com

 

10 zasad kaizen:

 1. Problemy stwarzają możliwości.
 2. Pytaj 5 razy „Dlaczego?”.
 3. Bierz pomysły od wszystkich.
 4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
 5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
 6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
 7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
 8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
 9. Pomyłki koryguj na bieżąco.
 10. Ulepszanie nie ma końca.

 

Skomentuj