Regulamin świadczenia usług firmy IT Solution Sp. z o.o.

§ 1. Definicje

 1. MobiVoice – Usługa świadczona przez IT Solution Sp z o.o. z siedzibą w Zielątkowie (62-001) przy ulicy Krętej 5, tel: 690 667 077, e-mail: info@mobivoice.pl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000465874, NIP: 9721244487, REGON: 302449717 o kapitale zakładowym w całości pokrytym 5.000 złotych;

 2. Usługa MobiVoice – świadczenia realizowane przez IT Solution Sp. z o.o. na rzecz Klienta na podstawie zawartej Umowy;

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zawarła z IT Solution Sp. z o.o. umowę o świadczenie Usługi MobiVoice;

 4. Informacja handlowa – informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 5. Limity – ustalone w specyfikacji limity obciążenia/korzystania dotyczące określonej Usługi;

 6. Okres testowy – 14 dni, w którym klient ma dostęp do zamówionej usługi hostingowej bezpłatnie w celu jej sprawdzenia;

 7. Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez klienta z panelu usługi za pomocą serwisu przelewy24.pl lub bezpośrednio przelewem na konto firmy na podstawie Faktury Pro Formy;

 8. Okres abonamentowy – czas, na który klient opłacił usługę. Okres abonamentowy jest rozliczany w miesiącach;

 9. Faktura pro forma – dokument wystawiany przez IT Solution Sp. z o.o. na podstawie którego Klient może wnieść opłatę za usługę MobiVoice;

 10. Faktura – dokument wystawiany przez IT Solution Sp. z o.o. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.

 11. SPAM – przesyłanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, które nie były zamawiane przez adresata w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 12. Usunięcie Konta Klienta – skasowanie wszystkich danych Klienta znajdujących się na serwerach IT Solution i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta;

 13. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług MobiVoice przez dodane w panelu administracyjnym klienta;

 14. Zamówienie – wskazanie przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.mobivoice/rejestracja zapotrzebowania na Usługi świadczone przez IT Solution, stanowiące podstawę zawarcia Umowy o świadczenie Usług;

 15. Formularz zgłoszeniowy – formularz, z którego klient przesyła niezbędne dane umożliwiające rozpoczęcie świadczenia usługi przez IT Solution na rzecz klienta;

 

§ 2 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Podstawą do korzystania z usługi MobiVoice jest akceptacja niniejszego Regulaminu;

 3. Uruchomienie usługi na Okres Testowy i Abonamentowy oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 4. Regulamin określa prawa i obowiązki IT Solution Sp. z o.o. i Klienta wynikające z zawartej Umowy.

 5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez IT Solution Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do dla celów korzystania z Usługi. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych danych osobowych.

 6. IT Solution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany przy rejestracji usługi adres e-mail na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian. Klient, który nie zaakceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować o tym IT Solution drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail użytego podczas rejestracji) lub drogą pisemną w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu. W razie braku wysłania do firmy takiego oświadczenia do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, uważa się, iż Klient zaakceptował zmiany. Zmiany cen usług nie dotyczą Klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.

 

§ 3 Zamówienie umowy usługi.

 1. Zamówienie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.mobivoice.pl/rejestracja („Rejestracja”) podając adres e-mail, który będzie wykorzystywany do logowania oraz niezbędne dane potrzebne do wystawienia dokumentów;

 2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy, klient akceptuje Regulamin w całości oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów umożliwiających świadczenie usługi przez IT Solution Sp. z o.o.;

 3. Proces zamówienia przebiega w następujący sposób:

  a) klient zapoznaje się z opisem usługi na www.mobivoice.pl;

  b) w przypadku zainteresowania i chęci skorzystania z okresu testowego przechodzi od strony www.mobivoice.pl/rejestracja następnie wypełnia i przesyła formularz rejestracyjny;

  c) po przesłaniu formularza klient otrzymuje wiadomość e-mail z hasłem dostępu i wskazówkami instalacji programu, niezbędnego do korzystania z niniejszej usługi.

  d) po instalacji i logowaniu, klienta może korzystać z wszystkich funkcji programu przez 14 dni;

  e) po okresie testowym z panelu administracyjnego aplikacji klient może wybrać interesujące go moduły i dokonać opłaty zgodnie z paragrafem 1 pkt.7 niniejszego regulaminu;

 4. Umowa o świadczenie Usługi jest zawarta w momencie wysłania maila, o którym mowa w paragrafie. 3 pkt 3 c)

 5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

 

§ 4. Czas trwania umowy.

 1. Umowa zawarta jest na czas trwania okresu testowego i abonamentowego. W celu rezygnacji z usługi przez klienta po okresie testowym i abonamentowym, klient nie musi przesyłać żadnej wiadomości o rezygnacji. Konto klienta samo wygasa. W przypadku gdy klient żąda natychmiastowego rozwiązania umowy powinien poinformować w formie elektronicznej lub pisemnej firmę IT Solution Sp. z o.o. W przypadku formy elektronicznej zobowiązany jest do użycia adresu e-mail podczas rejestracji w celu poprawnej identyfikacji klienta.

 2. Przed końcem okresu testowego i okresu abonamentowego klient otrzyma informację o możliwości wykupienia abonamentu na kolejny okres.

 3. Uiszczenie opłaty za okres abonamentowy lub kolejny okres abonamentowy jest równoznaczne z zawarciem następnej umowy o świadczenie usługi w kolejnym okresie abonamentowym.

 

§ 5 Faktury, rachunki, płatności

 1. Za wniesioną, na podstawie dokumentu pro forma, lub przez przelewy24.pl opłatę, IT Solution Sp. z o.o. wystawia Klientowi Fakturę VAT. Faktura VAT zostaje wysłana w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia uiszczenia Opłaty Abonamentowej.

 2. Płatność za Usługi rozliczana jest w Okresach abonamentowych.

 3. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania opłaty na koncie IT Solution Sp. z o.o.

 4. Faktury będą wystawiane w oparciu o Dane kontaktowe znajdujące się w panelu administracyjnym klienta.

 5. Doręczenie Faktury Pro Forma lub Faktury VAT w formie pisemnej za pomocą poczty polskiej następuje tylko na wyraźne życzenie klienta.

 6. Brak wpłaty w terminie skutkuje przejściem aplikacji w tryb tylko do odczytu. Przy braku płatności przez kolejne 14 dni, konto klienta zostaje zablokowane poza możliwością uiszczenia opłaty. Po kolejnych 14 dniach nieuiszczenia opłaty, dane klienta zostają usunięte bezpowrotnie z serwerów IT Solution Sp. z o.o.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z opóźnienia lub zwłoki w zaksięgowaniu Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Usługodawcy.

 8. Wybierając jednorazową płatność na dłuższy okres niż 2 miesiące przysługuje dodatkowy rabat w wysokości dla okresów powyżej: 3 miesięcy – 5%, 6 miesięcy – 10%, 12 miesięcy-20% i 24 miesięcy – 40%.

 9. Dla 5 jednoczesnych użytkowników opłata jest podstawowa. Opłat zostaje proporcjonalnie zwiększona dla każdych nowych użytkowników. Powyżej 51 użytkowników opłata ustalana jest indywidualnie.

 

§ 6 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność.

 1. IT Solution zobowiązane jest do zapewnienia pełnej dostępności do usługi, świadczenia z należytą starannością zgodnie z postanowieniami umowy, regulaminu.

 2. Firma IT Solution zobowiązuje się do poinformowania klienta o planowanych przerwach w świadczeniu usługi z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

 3. IT Solution zobowiązana jest do zapewnienia typowej pomocy technicznej związanej ze świadczoną usługą.

 4. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych podczas rejestracji. Za podanie nieprawidłowych danych firma IT Solution nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Klient wykorzystuje usługi wyłącznie do celów zgodnym z powszechnie obowiązującym prawem.

 6. IT Solution nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie przez klienta usługi naruszającym powszechnie obowiązujące prawo.

 7. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. IT Solution nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

 

§ 7. Dane osobowe

 1. Poprzez zawarcie umowy, klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez IT Solution jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu i modyfikacji dotyczących go danych osobowych.

 2. IT Solution przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu wykonania umowy.

 3. IT Solution chroni dane osobowe Klienta przed dostępem nieuprawnionych osób, a także zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta jakimkolwiek innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne do wykonania Umowy.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacja powinna być sporządzona przez Klienta w formie elektronicznej (wysłanej z adresu e-mail użytego podczas rejestracji) lub w formie pisemnej przesłana w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres biuro@itsolution.info.pl lub do biura firmy na adres: ul. Obornicka 85/205 62-002 Suchy Las. Termin ten nie dotyczy użytkownika będącego konsumentem.

 2. Reklamacja musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację. W razie braku tych danych IT Solution wzywa Klienta to uzupełnienia informacji przyczyn reklamacji we wskazanym terminie. W przypadku nieuzupełnienia reklamacji, pozostawiona jest ona bez rozpoznania ze względu na brak wystarczających danych pozwalających na rozpatrzenie reklamacji.

 3. IT Solution informuje, że Klient będący Konsumentem ma możliwość korzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń kierując sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Zasady dostępu do tej procedury określone są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014, poz. 148) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1214). Wszelkie informacje może uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumenta.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271)30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

 2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Regulamin obowiązuje od 07.01.2018 roku.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!

Adres e-mail: info@mobivoice.pl